[1]
Dr. Thamaeem Ushama 2021. Islam’s RaÍmah (Compassion) as applied by ×aÌrat MuÍammad RasËlullah KhÉtam un NabiyyÊn ØallallÉhu ‘alaihi wa ‘alÉ Ólihi wa AÎÍÉbihi wa Øallam. Hamdard Islamicus. 44, 2 (Jun. 2021).